Ogłoszenie

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 19-10-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, została wyrażona zgoda dla inicjatywy grupy dzierżawców reprezentowanych przez Pana J.M., aby można było dokonać ponownych (nowych) pomiarów swoich działek według starych ogrodzeń na terenie naszego Ogrodu.

Nowe pomiary dla chętnych dzierżawców będą możliwe po spełnieniu pewnych warunków, które zostały określone na zebraniu Zarządu w dniu 07.10.2020r z nieformalną grupą reprezentowaną przez Pana J. M., Panią M. S. oraz fachowcami, tj. przedstawicielem Starosty, geodetą i architektem.

Warunkami tymi są:
1.  Nowe pomiary będzie można wykonać dopiero po zalegalizowaniu naszych budynków  
2.  Koszt nowych pomiarów pokrywają chętni dzierżawcy – na dzień dzisiejszy został określony na 1000 złotych od 1 działki
3.  Każdy chętny, który przystąpi do nowego pomiaru musi uzgodnić to ze
swoimi sąsiadami i posiadać pisemną ich zgodę na powyższe działanie.
4.  Wszystkie pisma oraz wnioski kierowane do Urzędów maja trafiać do
wiadomości Zarządu.

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pana J. M. lub do Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawa wykupu terenu uwarunkowana jest ostatecznym zatwierdzeniem mapy. Na chwile obecna nie widać ze strony Urzędów oraz dzierżawców chęci przyspieszenia wykupu oraz odnosimy wrażenie, ze niezbyt im oraz wam na tym zależy.

Porozumienie to zostało zawarte, aby zakończyć trwający konflikt.

                                                                                         ZARZĄD

                                                                                   Dnia, 17.10.2020r

Ogłoszenie

0

NApisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-10-2020

Szanowni Dzierżawcy!

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że pomimo wielokrotnych pism i rozmów z Gminą Góra Kalwaria w sprawie przejęcia przez nią dróg wewnętrznych 5- metrowych, wytyczonych na terenie naszego Ogrodu – władze Gminy nie wyraziły na to zgody.

W świetle powyższego, drogi wewnętrzne 5- metrowe stały się drogami naszego Stowarzyszenia, które w przyszłości będziemy musieli wykupić. Tym samym,

każdy z dzierżawców zobowiązany jest dołożyć starań, aby odcinek przylegający do jego działki został uporządkowany i przejezdny. Wiąże się to zarówno z bezpieczeństwem, jak i z estetyką całego Ogrodu.

Większość dzierżawców uporządkowała teren po przesunięciu ogrodzenia – wszystkim im dziękujemy. Natomiast osoby, które dotychczas nie wykonały tych czynności, proszone są o jak najszybsze doprowadzenie terenu wokół swoich działek do uporządkowania, tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych i pojazdów oraz aby nie straszyły swoim widokiem.   

Jednocześnie Zarząd informuje, że prowadzi pertraktacje w sprawie, – kto będzie właścicielem drogi o szerokości 10 m, która prowadzi do stawów oraz drogi gminnej w kierunku lasu (koło hotelu).

Zarząd stoi na stanowisku, że powinni przejąć ci, co je zaplanowali. Władza planując drogi 10 metrowe kierowała się na pewno potrzebami, które zostały nakreślone w opracowaniach Gminy dotyczących tego obszaru.

W obecnej chwili trwają prace w postaci wycinki drzew na nowym, wytyczonym  odcinku drogi KDW9 w celu jego udrożnienia.

 Za uwagę, zrozumienie i wsparcie, Zarząd dziękuje wszystkim dzierżawcom.

                                                                                    ZARZĄD

                                                                              Dnia, 12.10.2020r