Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 19-10-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w porozumieniu ze Starostą Piaseczyńskim, została wyrażona zgoda dla inicjatywy grupy dzierżawców reprezentowanych przez Pana J.M., aby można było dokonać ponownych (nowych) pomiarów swoich działek według starych ogrodzeń na terenie naszego Ogrodu.

Nowe pomiary dla chętnych dzierżawców będą możliwe po spełnieniu pewnych warunków, które zostały określone na zebraniu Zarządu w dniu 07.10.2020r z nieformalną grupą reprezentowaną przez Pana J. M., Panią M. S. oraz fachowcami, tj. przedstawicielem Starosty, geodetą i architektem.

Warunkami tymi są:
1.  Nowe pomiary będzie można wykonać dopiero po zalegalizowaniu naszych budynków  
2.  Koszt nowych pomiarów pokrywają chętni dzierżawcy – na dzień dzisiejszy został określony na 1000 złotych od 1 działki
3.  Każdy chętny, który przystąpi do nowego pomiaru musi uzgodnić to ze
swoimi sąsiadami i posiadać pisemną ich zgodę na powyższe działanie.
4.  Wszystkie pisma oraz wnioski kierowane do Urzędów maja trafiać do
wiadomości Zarządu.

Wszyscy chętni proszeni są o zgłaszanie się do Pana J. M. lub do Zarządu Stowarzyszenia. Jednocześnie Zarząd informuje, że sprawa wykupu terenu uwarunkowana jest ostatecznym zatwierdzeniem mapy. Na chwile obecna nie widać ze strony Urzędów oraz dzierżawców chęci przyspieszenia wykupu oraz odnosimy wrażenie, ze niezbyt im oraz wam na tym zależy.

Porozumienie to zostało zawarte, aby zakończyć trwający konflikt.

                                                                                         ZARZĄD

                                                                                   Dnia, 17.10.2020r

Zawiadomienie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-10-2020

Na wniosek Zarządu Starosta Piaseczyński
przesunął termin przesunięcia ogrodzeń do dnia
31.10.2020r.

Jest to termin ostateczny – niedotrzymanie w/w terminu
spowoduje oddanie działki innym chętnym
dzierżawcom.

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy.          (13 działek)

                                                                 ZARZĄD

                                                             Dnia 10.10.2020r

Ogłoszenie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-10-2020

Szanowni Dzierżawcy!

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że pomimo wielokrotnych pism i rozmów z Gminą Góra Kalwaria w sprawie przejęcia przez nią dróg wewnętrznych 5- metrowych, wytyczonych na terenie naszego Ogrodu – władze Gminy nie wyraziły na to zgody.

W świetle powyższego, drogi wewnętrzne 5- metrowe stały się drogami naszego Stowarzyszenia, które w przyszłości będziemy musieli wykupić. Tym samym,

każdy z dzierżawców zobowiązany jest dołożyć starań, aby odcinek przylegający do jego działki został uporządkowany i przejezdny. Wiąże się to zarówno z bezpieczeństwem, jak i z estetyką całego Ogrodu.

Większość dzierżawców uporządkowała teren po przesunięciu ogrodzenia – wszystkim im dziękujemy. Natomiast osoby, które dotychczas nie wykonały tych czynności, proszone są o jak najszybsze doprowadzenie terenu wokół swoich działek do uporządkowania, tak, aby nie zagrażały bezpieczeństwu pieszych i pojazdów oraz aby nie straszyły swoim widokiem.   

Jednocześnie Zarząd informuje, że prowadzi pertraktacje w sprawie, – kto będzie właścicielem drogi o szerokości 10 m, która prowadzi do stawów oraz drogi gminnej w kierunku lasu (koło hotelu).

Zarząd stoi na stanowisku, że powinni przejąć ci, co je zaplanowali. Władza planując drogi 10 metrowe kierowała się na pewno potrzebami, które zostały nakreślone w opracowaniach Gminy dotyczących tego obszaru.

W obecnej chwili trwają prace w postaci wycinki drzew na nowym, wytyczonym  odcinku drogi KDW9 w celu jego udrożnienia.

 Za uwagę, zrozumienie i wsparcie, Zarząd dziękuje wszystkim dzierżawcom.

                                                                                    ZARZĄD

                                                                              Dnia, 12.10.2020r

Zawiadomienie Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-06-2020

Informuję, że do dnia 25.10.2020r nie przesunęły ogrodzeń wzdłuż drogi n/w działki:

                 Aleja II – 111; 112.

                Aleja III – 69;

                 Aleja IV – 26; 36; 41; 42; 45; 46;

Wymienieni dzierżawcy nie zostaną dopuszczeni do legalizacji budynków jak również nie otrzymają dokumentów dzierżawy do momentu przesunięcia ogrodzeń.  (9 działek)

Zarząd wystąpi z wnioskiem do Starosty o wydzierżawienie wymienionych działek innym dzierżawcom

                                                                   ZARZĄD

                                                                  Dnia 25.10.2020r

Informacja

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-03-2020

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że wszelkie płatności, które zostały podjęte w formie Uchwały przez Walne Zebranie Stowarzyszenia powinny być wpłacane na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689.

Jednocześnie informujemy, że inna forma płatności niż na konto Stowarzyszenia nie będzie uwzględniana w zobowiązaniach członków na rzecz Stowarzyszenia.

Regulamin Stowarzyszenia – tekst jednolity

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-10-2018

REGULAMIN

STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu 07.10.2018

przez Walne Zgromadzenie

Członków Stowarzyszenia
uchwałą nr 79

Regulamin 2018

INFORMACJA Zarządu

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-03-2018

 

Członkowie Stowarzyszenia

Przypominam, że zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zatwierdzonego w dniu 21.02.2004r przez Walne Zgromadzenie  § 40 p. 1 pkt 3 :

Członkowie Stowarzyszenia – zabrania się spalania na terenie działki roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od 1 maja do 30 września. Dotyczy to również tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy itp. Podczas spalania tworzyw sztucznych powstają zanieczyszczenia, zawierające bardzo groźne związki chemiczne, które uszkadzają narządy wewnętrzne jak wątroba, płuca, nerki rdzeń kręgowy lub korę mózgową.

Pamiętajmy również, że opróżnianie zbiorników- szamba powinno odbywać się przez firmę specjalizującą się tym a nie wylewaniem na działkę, o czym przypomina pismo z Urzędu i Gminy Góry Kalwaria rozwieszone  na terenie ogródków.

DBAJMY O ŚRODOWISKO I WŁASNE ŻYCIE BO MAMY JE JEDNO.

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu–wrześniu 2020 r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpień

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.09.  do 25.09.2020r. 

  Lp   Działka Nr geode – zyjny           Praca na działce   Ilość KW  do opłacenia       Do opłacenia   Odsetki
Aleja I
1 117     78   50,70 zł  
2 122     5   3,25 zł  
3 127     203   131,95 zł  
4 133     215   139,75 zł  
5 135     3   1,95 zł  
6 140     42   27,30 zł  
7 158     98   63,70 zł  
Aleja II
8 81     75   48,75 zł  
9 86     78   50,70 zł  
10 87     6   3,90 zł  
11 89     168   109,20 zł  
12 90     29   18,85 zł  
13 95     41   26,65 zł  
14 105     49   31,85 zł  
15 107     92   59,80 zł  
16 112     12   7,80 zł  
Aleja III
17 53     28   18,20 zł  
18 62     197   132,55 zł sierpień
19 77     399   263,85 zł sierpień
Aleja IV
20 34     60   43,50 zł sierpień
21 35     279   185,85 zł sierpień
22 46     99   64,35 zł  
23 49     93   60,45 zł  
24 50     258   172,20 zł sierpień
Aleja V
25 25     105   68,25 zł  
26 28     18   11,70 zł  
Aleja VI
27 2   210     210,00 zł  
28 6     120   78,00 zł  
29 10     153   99,45 zł  
30 16     1478   965,20 zł sierpień

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin