PRZESYŁ ENERGII

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-06-2014

 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH      KLIKNIJ ⇒     Przesył energii

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Uchwały z dnia 23.03.2014 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-06-2014

Uchwały_Stowarzyszenia_2014 r.

Informacja ogólna

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-05-2014

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zaległości dotyczące płatności, które Państwo otrzymali a szczególnie za zużycie energii
elektrycznej powinno być zapłacone na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Nie zapłacenie tej kwoty za zużyty prąd skutkuje zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłączeniem dostawy prądu. Ponowne przyłączenie do sieci elektrycznej nastąpi za zgodą Zarządu na pisemny wniosek
zainteresowanego i przedstawieniu dowodu wpłaty kary w wysokości 500 zł na konto Stowarzyszenia / jest to zgodne z Uchwałą Walnego Zgromadzenia / , po wcześniejszym opłaceniu należności wynikających z zużycia energii elektrycznej.

STUDIUM GÓRA KALWARIA

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-04-2014

Studium G-K

Informacja dla Członków Stowarzyszenia !!!

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2014

Inf. Starostwo 2014

Ważne!! – nowe zasady rozliczania za energie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 26-01-2014

Składową dostawy energii  nazywamy    -    „ABONAMENT”

Składa się na nią: ( w dniu 01.01.2014r)

 • Opłata abonamentowa        – 0,95 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
 • Opłata stała za przesył         – 2,14 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
 • Opłata przejściowa               – 1,13 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
 •                                   Razem = 4,22 zł
 •  4,22 zł x 23% Stawka Vat  = 5,19 zł

Każdy odbiorca ponosi taką opłatę za dostarczanie energii elektrycznej.

STOWARZYSZENIE uchwałą nr 5 z dnia 16.06.2013r ustaliło stawkę całościową na 4,00 zł

Jednocześnie obniża się stawkę za energię o następne 5 gr.

 Obecna stawka od dnia 01.04.2014 wynosi za 1 kw = 0,70 gr

Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną”

Uchwała nr. 5  z dnia 16.06.2013 r.

Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” postanowiło;  przyjąć opłatę w wysokości 4 zł miesięcznie o łącznej opłacie rocznej 48 zł za składową opłaty dotyczącą „dostawę energii „. Uchwała obowiązuje  od 01.01.2014r  płatność wynikająca z uchwały jest obowiązująca w styczniu każdego roku  obrachunkowego

Głosowanie za uchwałą;  tak 28 głosów  nie 3 wstrzymujący  7

Za zgodność 

Wojciech Kanarek             Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Jerzy Michna                     Członek Zarządu Stowarzyszenia

Marianna Chibowska      Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grzegorz Bakalarczyk      Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Kubisz                 Członek Zarządu Stowarzyszenia

Stefan Piechciński           Członek Zarządu Stowarzyszenia

Jerzy Chłopecki                Członek Zarządu Stowarzyszenia

Jan Kęsik                            Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

 

WAŻNE !!! DOTYCZY DZIERŻAWY

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 05-12-2013

 

Zwracamy Państwu uwagę, że dobiega koniec dzierżawy nieruchomości położonej w Linin II na okres 10 lat tj od 01.06.2004 do 01.06.2014 r., którą Skarb państwa reprezentowany przez Starostę Piaseczyńskiego wydzierżawił. Każdy zainteresowany osobiście powinien złożyć wniosek do Starosty Piaseczyńskiego w termonie do dnia 31.12.2013 r. o wykup lub dalszą dzierżawę nieruchomości. 

Podajemy Państwu poniżej wzór pisma.                                                                             

 Wzór umowy dzierżawy

 

 

Wzór pisma do Urzedu Gminy

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-12-2013

Read the rest of this entry »

REGULAMIN

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 30-07-2013

STOWARZYSZENIE    WSPÓLNOTA   RZEKI   CZARNEJ

ZARZĄD

REGULAMIN STOWARZYSZENIA

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

zatwierdzony w dniu ……………

przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr ….

GÓRA KALWARIA  – LININ  – 2003r.


Spis Treści

 

 

 1. Przepisy wstępne………………………………………………….str. 3
 2. Nadawanie członkostwa Stowarzyszenia ………….. ……str.4
 3. Prawa i obowiązki członków stowarzyszenia  …………..str.
 4. Organa Stowarzyszenia ……………………………………….. str.
 5.  Zagospodarowanie działki …………………………………… str.
 6. Przepisy porządkowe ………………………………………….. str.
 7. Opłaty  i świadczenia na rzecz Stowarzyszenia ………. str.
 8. Postanowienia końcowe ………………………………………str.
 9. Prawa i obowiązki osób nie będący członkami stowarzyszenia

ZAŁĄCZNIKI

- Wykaz aktów prawnych…………………………………… str.

 

I.       PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1

Stowarzyszenie powstało na mocy postanowienia z dnia 27.06.2003r. Sądu Rejonowego dla m.  St.  Warszawy w Warszawie,  XXI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oraz dokonanego na tej postawie wpisu Stowarzyszenia ”Wspólnota Rzeki Czarnej” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 165 682.

§ 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia, Regulaminu, Uchwał Walnego Zgromadzenia Członków i Uchwał Zarządu Stowarzyszenia.

§ 3

Stowarzyszenie działa na gruntach Skarbu Państwa (dzierżawach, własnych ) w obrębie Rzeki Czarnej.

§ 4

Stowarzyszenie powstało na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Urządzenia Stowarzyszenia są przeznaczone do wspólnego korzystania przez członków Stowarzyszenia.
 2. 2.       Urządzenia, obiekty i nasadzenia znajdujące się na działce są własnością członka Stowarzyszenia.

§ 6

Utrzymanie porządku na terenach przyległych do terenu Stowarzyszenia należy do obowiązków członków Stowarzyszenia.

§ 7

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Członek Stowarzyszenia – osoba, która złożyła deklaracje członkowską
  i decyzją Zarządu została przyjęta w poczet członków oraz regularnie opłaca ustaloną składkę członkowską.
 2. Urządzenia Stowarzyszenia

-        punkty zabezpieczenia ppoż,

-        instalacja energetyczna,

-        instalacja kanalizacyjna,

-        instalacja wodociągowa.

 

II.        NADANIE CZŁONKOSTWA STOWARZYSZENIA

§ 8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba pełnoletnia posiadająca obywatelstwo polskie.
 2. Nadawanie członkostwa Stowarzyszenia odbywa się na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 3. 3.       Osoba ubiegająca się o nadanie członkostwa Stowarzyszenia składa deklaracje.

§ 9

Małżonkowie mogą złożyć jedną wspólną deklarację
o nadanie członkostwa Stowarzyszenia.

§ 10

Osoba   przyjęta   do   Stowarzyszenia   wpłaca  jednorazowo   wpisowe w kwocie ustalonej przez Zarząd.

§ 11

Nadawanie członkostwa Stowarzyszenia jest na czas nieokreślony.

 

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA
STOWARZYSZENIA

§ 12

Członek Stowarzyszenia ma prawo:

1)      wybrać i być wybieranym do wszystkich organów Stowarzyszenia,

2)      zwracać się do organów Stowarzyszenia o ochronę swoich praw
i interesów w zakresie członkostwa Stowarzyszenia,

3)      występować z wnioskami i postulatami do wszystkich organów Stowarzyszenia,

4)      brać udział w zebraniach organów Stowarzyszenia na, których podejmowane są uchwały dotyczące jego osoby, zabierać głos i składać wyjaśnienia,

5)      korzystać   z   urządzeń   i   obiektów      stanowiących   własność Stowarzyszenia.

§ 13

1.       Za wzorowy porządek i urządzenie działki oraz aktywność członek może być wyróżniony:

-        nagrodą rzeczową,

-        dyplomem uznania.

2.       Za szczególne zasługi na rzecz Stowarzyszenia, Zarząd może nadać godność „Honorowego Członka Stowarzyszenia”.

§ 14

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany przestrzegać przepisów Statutu, Regulaminu oraz uchwał i wytycznych organów Stowarzyszenia,
a w szczególności:

1)    brać czynny udział w życiu Stowarzyszenia,

2)    brać udział w pracach społecznych na rzecz Stowarzyszenia,

3)    użytkować działkę zgodnie z przepisami ustawowymi i regulaminem Stowarzyszenia,

4)    dbać o estetyczny wygląd działki i terenu działania Stowarzyszenia,

5)    uiszczać terminowo składkę członkowską oraz wszelkie opłaty uchwalone przez Walne  Zgromadzenie  Członków  i organa Stowarzyszenia,

6)      nie zakłócać spokoju sąsiadom,

7)      utrzymywać w czystości drogę na całej szerokości swoje działki.

§ 15

Zbywanie i nabywanie   działek odbywa się za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia
z wyłączeniem spraw związanych z rozliczeniem  finansowych pomiędzy nabywającym,
a odstępującym. Zbywający działkę  ma obowiązek uregulować wszystkie płatności przypadające w danym roku rozliczeniowym jak również opłat za zużytą energię elektryczną.. 

§ 16

1.    W przypadku naruszenia przepisów Statutu, Regulaminu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia, organów Stowarzyszenia stosuje się wobec członka Stowarzyszenia sankcje regulaminowe:

-        upomnienie,

-        nagana,

-        pozbawienie członkostwa.

2.       Wymienione sankcje stosuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały, którą doręcza się zainteresowanemu na piśmie
z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie i terminie złożenia odwołania  do Komisji Rozjemczej. Uchwałę doręcza się członkowi Stowarzyszenia za pokwitowaniem lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

3.       Przed podjęciem decyzji uchwały o pozbawieniu członkostwa Stowarzyszenia, Zarząd obowiązany jest umożliwić członkowi Stowarzyszenia złożenie wyjaśnień.

 

§ 17

Odwołanie od uchwały Zarządu składa się na piśmie do Komisji Rozjemczej za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały.

 

IV.  ORGANA STOWARZYSZENIA

§ 18

Organami Stowarzyszenia są:

1)    Walne Zgromadzenie Członków

2)    Zarząd

3)    Komisja Rewizyjna

4)    Komisja Rozjemcza

§ 19

 1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne Zgromadzenia Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajnymi zebraniami Walnego Zgromadzenia Członków są:

-           sprawozdawczo – wyborcze,

-           sprawozdawcze.

§ 20

 1. Walne   Zgromadzenie   Członków   odbywa   się   do   30   kwietnia i do 30 listopada każdego roku.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest prawomocne przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Stowarzyszenia.
 3. W razie nie dojścia do Walnego Zgromadzenia Członków na skutek braku kworum, o którym mowa w § 16 pkt. 2. może odbyć się w drugim terminie, w tym samym dniu półgodziny później, jeżeli
  w zawiadomieniu o zebraniu podano drugi termin i pouczono członków, że uchwały podjęte w drugim terminie mają moc obowiązującą dla wszystkich członków Stowarzyszenia.
 4. Walne Zgromadzenie Członków w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków.
 5. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym jednakże należy zarządzić tajne głosowanie, gdy tego zażąda większość członków obecnych na zebraniu.
 6. Walne Zgromadzenie może dokonywać wyborów uzupełniających do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.
 7. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd i przygotowuje porządek obrad.
 8.  Prowadzącym Walne Zgromadzenie może być Prezes Zarządu lub Członek Zarządu, ustalony na zebraniu Zarządu.

§ 21

Czynne i bierne prawo wyborcze na Walnym Zgromadzeniu ma tylko członek Stowarzyszenia.

§ 22

1.       Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza Zarząd w razie potrzeby,
z własnej inicjatywy lub na żądanie:

1)         Komisji Rewizyjnej.

2)         1/3 liczby członków Stowarzyszenia, zgłoszoną na piśmie i podpisane przez nich.

 1. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie należy zwołać nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania.
 2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Zgromadzenia należy rozpatrzenie spraw, dla których zostało zwołane.
 3. W razie odwołania Zarządu Stowarzyszenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje prezydium, które do czasu Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego sprawuje władzę Stowarzyszenia.

§ 23

 1. O terminie i miejscu obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się członków nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem, listem zwykłym za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 2. W sytuacjach nie cierpiących zwłoki w celu podjęcia ważnych dla Stowarzyszenia   decyzji   wymagających   zgody   członków   termin i miejsce zebrania może być podane telefonicznie przez Prezesa lub wyznaczonego członka Zarządu.
 3. Nie zwołanie Walnego Zgromadzenia członków do 30 kwietnia i 30 listopada roku bieżącego może spowodować odwołanie Zarządu.

§ 24

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1)         udzielanie absolutorium Zarządowi,

2)         uchwalanie programu działania na okres kadencji,

3)         ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej,

4)         dokonywanie oceny działalności Zarządu za okres sprawozdawczy na podstawie sprawozdania  Zarządu,

5)        rozpatrywanie  sprawozdania i  wniosków Komisji  Rewizyjnej dotyczącej Zarządu w okresie sprawozdawczym,

6)         rozpatrywanie sprawozdania i wniosków Komisji Rozjemczej,

7)         zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu oraz bilansu i wyników finansowych,

8)        uchwalanie wysokości opłat statutowych Stowarzyszenia,

9)         uchwalanie rocznego planu pracy i planu finansowego,

10)     podejmowanie uchwał w sprawie wykonywania prac społecznych,

11)     rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków na zebraniu oraz podejmowanie stosownych uchwał.

§ 25

Członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej może być tylko członek Stowarzyszenia.

W skład tego samego organu lub organu tego samego stopnia nie mogą być wybierani członkowie Stowarzyszenia będący małżonkami członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej.

§ 26

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia lub upoważnieni przez nich członkowie tych Komisji mają prawo uczestnictwa z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

§ 27

Mandat członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Rozjemczej Stowarzyszenia wygasa przed upływem kadencji w razie:

1)       śmierci członka określonego organu,

2)       rezygnacji z mandatu,

3)       pozbawienia członkostwa Stowarzyszenia,

4)       utraty praw obywatelskich prawomocnym wyrokiem sądu.

§ 28

Uchwały sprzeczne ze Statutem i Regulaminem są z mocy prawa nieważne.

§ 29

 1. Posiedzenia   Zarządu   zwołuje   Prezes   lub   z  jego   upoważnienia zastępca. Posiedzenie należy zwołać także na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rozjemczej.
 2. Posiedzenia   Zarządu   powinny   odbywać   się przynajmniej   raz na kwartał ( w ostatnią sobotę każdego kwartału godz. 12.00 ).

 

§ 30

1.     Prezes   Stowarzyszenia   reprezentuje   jego   interesy   i kieruje pracami Zarządu, a ponadto:

1)      zwołuje Walne Zgromadzenia,

2)      opracowuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia członków,

3)      odpowiada za działanie członka Zarządu,

4)      kieruje środkami finansowymi, decyzje o wydatkach podejmuje tylko po uzyskaniu aprobaty członków Zarządu,

5)      prowadzi dokumentację ogólną Stowarzyszenia,

6)      prowadzi korespondencję w imieniu Stowarzyszenia,

7)      uczestniczy w opracowaniu rocznego planu zamierzeń,

8)      prowadzi posiedzenia Zarządu.

2.     Zastępca Prezesa Stowarzyszenia wykonuje czynności Prezesa pod jego nieobecność, a ponadto:

1)       uczestniczy w posiedzeniach Zarządu,

2)       uczestniczy w opracowaniu rocznego planu zamierzeń

3)      we współpracy ze skarbnikiem opracowuje plan przychodów wg działów wpływów i rozchodów na kolejny rok.

3.     Sekretarz Stowarzyszenia

1)       prowadzi  całość dokumentacji  indywidualnej każdego  członka Stowarzyszenia

2)       sporządza protokoły z każdego posiedzenia Zarządu
i Walnego Zgromadzenia,

3)       prowadzi dokumentację z posiedzeń Zarządu ( ewidencja uchwał podjętych na posiedzeniach Zarządu ),

4)       wysyła powiadomienia do członków Stowarzyszenia oraz bieżące kserokopie   dokumentów   do  instytucji   lub organów   władzy samorządowej i rządowej.

 

 

4.      Skarbnik Stowarzyszenia

1)       prowadzi dokumentację finansową,

2)       na każdym posiedzeniu Zarządu informuje członków o wydatkach i przychodach oraz stanie konta,

3)       systematycznie dokonuje za zgodą Prezesa lub Zastępcy Prezesa opłat wynikających z planu zamierzeń,

4)       sporządza plan przychodów wg działów wpływów i rozchodów na każdy kolejny rok do końca grudnia poprzedniego roku,

5)     przygotowuje dokumentacje finansową do kontroli przez Komisję Rewizyjną.

5.      Członek Zarządu Stowarzyszenia

1)       uczestniczy czynnie w posiedzeniach Zarządu,

2)     zgłasza propozycje uchwał i wniosków na posiedzeniach Zarządu,

3)       opiniuje podejmowane decyzje,

4)      wykonuje polecenia Prezesa lub jego Zastępcy.

§ 31

 1. Zarząd     Stowarzyszenia     może     w     zależności     od  potrzeb, wykonywanych    zadań    ,    możliwości    określonych w    planie finansowym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie tworzyć stanowiska pracy, na których przysługuje wynagrodzenie.
 2. Na stanowisku pracy, o którym mowa w § 30 pkt.l mogą być członkowie Zarządu.

§ 32

Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów jej członków.

 

§ 33

Komisja Rewizyjna

 1. Działa na podstawie Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
  1. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej dwa razy w roku kontrolę stanu finansów i działalności gospodarczej Zarządu.
  2. Protokoły z kontroli i wnioski przekazuje Zarządowi Stowarzyszenia
   w terminie 14 dni od daty zakończenia kontroli.
  3. 4.             Na każdym Walnym Zgromadzeniu przedstawia członkom Stowarzyszenia protokoły i wnioski z prowadzonych kontroli.

 

§ 34

Komisja Rozjemcza

 1. Działa na podstawie Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
  1. Rozpatruje sprawy sporne pomiędzy członkami lub grupą członków Stowarzyszenia.
  2. Prowadzi rejestr spraw i działalność profilaktyczną.

 

 1. V.                                                              ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

§ 35

l.      Działka może być wyposażona w następujące urządzenia:

1)       budynek – dacza, altanka,

2)       szklarnia, tunel foliowy, okna inspektowe,

3)       ujęcia wodne, zbiorniki wodne,

4)       basen, brodzik, oczko wodne,

5)       pergole, murki kwiatowe, ogródki skalne

6)       piaskownica, huśtawka i inne urządzenia rekreacyjne

 

§ 36

 1. Członek Stowarzyszenia może posiadać na działce z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych kury i króliki
 2. Pomieszczenia dla kur i królików stanowią wydzieloną część działki.
 3.  Członek Stowarzyszenia odpowiada finansowo za szkody powstałe
  w związku z prowadzeniem hodowli kur lub królików.

 

§ 37

 1. Członek Stowarzyszenia może za zgodą Zarządu hodować na działce pszczoły  w   liczbie  trzech   rui   w  warunkach  nie   zagrażających sąsiadom
  i odpowiada finansowo za skutki uszczerbku na zdrowiu spowodowane użądleniem.
 2.  Ule należy ustawiać w odległości co najmniej 5 m od granicy działki, w taki sposób aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie utrudniały pracy i swobody wypoczynku sąsiadom.

§ 38

Wszelka zabudowa działki o ile ich odległość jest mniejsza niż 3 m od granicy działki sąsiada wymaga pisemnej zgody sąsiada i Zarządu.

§ 39

Nadzór     nad     zagospodarowaniem     działki     sprawuje     Zarząd Stowarzyszenia.

 

VI.  PRZEPISY PORZĄDKOWE

§ 40

1.      Członkom Stowarzyszenia zabrania się:

1)       naruszania granic działki oraz usuwania i przesuwania znaków granicznych,

2)       zanieczyszczania   działki   oraz   otoczenia   terenu   działalności Stowarzyszenia

3)       spalania na terenie działki w ciągu dnia roślin, gałęzi, liści itp.w okresie od l maja do 30 września,

4)       stosowania oprysków na działce bez powiadomienia sąsiadów.

2.     Dopuszcza się wjazd pojazdów mechanicznych tylko na teren własnych  działek.

§ 41

Każda działka powinna posiadać numer umieszczony  w widocznym miejscu.

§ 42

Wstęp na działkę nieupoważnionych osób w czasie nieobecności członka Stowarzyszenia lub członków jego rodziny jest zabroniony. Wyjątek stanowi upoważniona przez Zarząd osoba mogąca wejść na działkę w celu sprawdzenia stanu licznika energii elektrycznej lub naprawy urządzeń sieci energetycznej oraz innej (np. wodociągowej, kanalizacyjnej).

 

VII. OPŁATY I ŚWIADCZENIA NA RZECZ STOWARZYSZENIA ORAZ ZA KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ STOWARZYSZENIA

 

§ 43

l.  Członek Stowarzyszenia obowiązany jest opłacać:

1)         składkę członkowską w wysokości ustalonej przez Zarząd,

2)         opłaty    na    potrzeby    i    zadania    statutowe Stowarzyszenia w wysokości  ustalonej   corocznie przez  Walne Zgromadzenie Członków,

3)        opłaty za energię elektryczną i pozostałe media co dwa miesiące.

§ 44

 1. Liczbę godzin pracy społecznej zgodnie z przyjętym planem pracy ustala na każdy rok Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Jeżeli członek Stowarzyszenia nie będzie mógł z uzasadnionych powodów wykonać pracy na rzecz Stowarzyszenia osobiście lub przez wskazanego członka rodziny obowiązany jest wnieść opłatę
  w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Zarząd może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka Stowarzyszenia częściowo lub całkowicie od obowiązku prac społecznych.

 

VIII.  ZMIANY REGULAMINU

§ 45

Dokonywanie zmian w regulaminie można dokonywać na wniosek i  za akceptacją  Walnego Zgromadzenia Członków.

 

 

IX.  PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI STOWARZYSZENIA

§ 46

Osoba nie będąca członkiem, a posiadająca działkę przyległą do terenu   Stowarzyszenia zobowiązana jest do przestrzegania zasad dobrosąsiedzkich w szczególności wynikających z  zagospodarowania działki i przepisów porządkowych  zawartych w  pkt V oraz VI niniejszego regulaminu.

§ 47

Utrzymanie     porządku     na     terenach     przyległych     do    terenu Stowarzyszenia należy do obowiązków osób będących w ich posiadaniu.

§ 48

Zarząd, po złożeniu pisemnej prośby,   może    reprezentować    osobę    nie  będącą   członkiem stowarzyszenia w ograniczonym zakresie.

§ 49

Zarząd nie  będzie zawiadamiał na piśmie  osób  nie  będących członkami
w sprawach dotyczących  Stowarzyszenia.

§ 50

 Osobie nie będącej Członkiem Stowarzyszenia zabrania się:

1)          naruszania granic działki oraz usuwania i przesuwania znaków granicznych,

2)          zanieczyszczania   działki   oraz   otoczenia  terenu   działalności Stowarzyszenia,

3)          spalania na terenie działki w ciągu dnia roślin, gałęzi, liści itp. w okresie od l maja do 30 września,

4)          stosowania oprysków na działce bez powiadomienia sąsiadów.

 

§ 51

Urządzenia Stowarzyszenia są przeznaczone do wspólnego korzystania przez członków Stowarzyszenia. W szczególnych przypadkach Zarząd Stowarzyszenie może wyrazić pisemną  zgodę na dokonanie przyłącza oraz korzystanie z nich przez osoby  nie będące ich członkami.

§ 52

W przypadku korzystania z urządzeń Stowarzyszenia  właściciel ma obowiązek wpuścić na teren działki   upoważnioną przez Zarząd osobę w celu sprawdzenia stanu licznika energii elektrycznej lub naprawy urządzeń sieci energetycznej oraz innej (np. wodociągowej, kanalizacyjnej).

§ 53

Osoba, która uzyska zgodę na przyłącze oraz korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia będzie dokonywać stosownych opłat  w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.

§ 54

Opłaty za zużytą energię elektryczną i pozostałe media regulować należy co miesiąc wpłacając na konto Stowarzyszenia ( wg. wzoru – liczba kilowatów razy stawka za kilowat w danym okresie ).

§ 55

W razie braku terminowych wpłat  przez kolejne dwa miesiące przyłącza zostaną odłączone.

§ 56

Ponowne przyłączenie urządzeń Stowarzyszenia będzie możliwe na zasadach określonych w §  50 i 52.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 1. Postanowienie z dnia 27.06.2003r. Sądu Rejonowego dla m.  St.  Warszawy w Warszawie,  XXI  Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, skutkujące wpisem  Stowarzyszenia ”Wspólnota Rzeki Czarnej” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000 165 682.
 2. Statut  Stowarzyszenia   „Wspólnota Rzeki Czarnej”
  z 10 sierpnia 2002r.
 3. Ustawa z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy
  a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. nr 34, poz. 198 zmiany: Dz.U. z 1990r. nr 43, poz. 258, Dz.U. z 1991r. nr 95, poz. 425 – art. 103, nr107, poz. 464 – art. 60, nr 114, poz.492 – art. 61, Dz.U. z 1993r. nr 65, poz. 309).
 4.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 – art. 29, ust. 1 pkt 6)
 5. Załącznik nr 2 poz. 10 do rozporządzenia Ministra Finansów
  z dnia 11 stycznia 1990r. w sprawie podatku rolnego.

PLAN DZIAŁEK

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2013

Plan działek linin