Rozliczenie energii za 2014 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-01-2015

energia (2)

Zaległości w opłacie za energię elektryczną

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 09-01-2015

energia 2015

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-12-2014

Dnia 03.09.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Marek Rutowicz
Architekt z Biura Projektowego
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego – Katarzyna Jaranowska-Bielawska
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”:
Prezes Zarządu – Wojciech Kanarek
Wiceprezes – Kubisz Grażyna
Skarbnik – Jerzy Michna
Członek Komisji Rewizyjnej – Henryk Hańczuk
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Ogród Nagietek”:
Prezes Zarządu – Zbigniew Stachowiak i wiceprezes.

Podczas tego spotkania architekt – projektant, przedstawił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). Po czym uczestnicy spotkania wnosili uwagi do tego projektu planu. Zgodnie z obietnicą projektanta planu wszystkie te uwagi, które zostały na tym spotkaniu szczegółowo omówione, miały zostać uwzględnione i projekt miał zostać poprawiony.
NIESTETY TAK SIĘ NIE STAŁO!
Projekt MPZP, który wrócił z powrotem, zawierał wprawdzie część uzgodnionych podczas spotkania uwag, ale oprócz tego pojawiło się SZEREG innych, dodatkowych naniesień, których wcześniej NIE BYŁO w przedstawionym projekcie planu, a które bezwzględnie zdaniem Zarządu wymagają SPROSTOWANIA!
Stąd też Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” złożył z końcem października 2014r. pismo do Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, w którym wymienia uwagi jakie ma do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i które chciałby, żeby zostały uwzględnione poprzez naniesienie na nim poprawek. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo. Po jej otrzymaniu poinformujemy na stronie.
Jak wynika z powyższego, deklarowany przez Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii termin uchwalenia MPZP dla terenu Linin II legł w gruzach!
Kiedy zostanie wyłożony projekt tego planu do wglądu przez dzierżawców działek, tego nie wiemy! Nie wiemy też czy kolejny projekt planu będzie uwzględniał nasze uwagi i czy … nie pojawią się kolejne, nie uzgodnione zmiany w projekcie!

Na temat tego czy uwagi Zarządu dotyczące projektu planu zostały w nim uwzględnione oraz terminu jego wyłożenia, zainteresowanych tym dzierżawców odsyłamy bezpośrednio do Pani Katarzyny Jaranowskiej-Bielawskiej – Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii oraz Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Pana Dariusza Zielińskiego.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-12-2014

Dnia 14.08.2014r. Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii wystosował do Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo dotyczące przyszłego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). W piśmie tym zostało napisane:
(…) termin zakończenia prac projektowych zaplanowano przed końcem sierpnia br. Po otrzymaniu projektu planu przewidujemy przed końcem sierpnia br. spotkanie robocze z mieszkańcami Linina. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag mieszkańców do przedłożonego projektu planu, projekt planu zostanie przekazany do uzgodnień i opiniowania ze stosownymi instytucjami. Proces uzgadniania dokumentacji trwa minimum 1,5 miesiąca, tj. do około 15 października 2014r. w przypadku uzyskania pozytywnych uzgodnień i opinii planowany termin wyłożenia planu do publicznego wglądu, rozpatrzenia uwag oraz ewentualnej korekty projektu planu, przewiduje się, z zachowaniem ustawowych terminów, orientacyjnie na okres do 15 października do 30 listopada br. Uchwalenie i publikacja planu mogłaby nastąpić w grudniu 2014r. (…)
Pismo podpisał z upoważnienia (urzędującego w byłej i obecnej kadencji) Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, zastępca Burmistrza Marek Rutowicz.

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-10-2014

OSOBY, które UMIEŚCIŁY ZASTRZEŻENIE ODNOŚNIE BRZMIENIA § 2 w ANEKSIE DO UMOWY DZIERŻAWY
powinny w dniach 01-10.10.2014r. w godz. 8.00 – 16.00 zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, do Referatu Gospodarowania Mieniem, pokój 118, celem podpisania na nowo aneksu do umowy dzierżawy. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty i egzemplarz podpisanego aneksu z wniesionym zastrzeżeniem § 2 (pozostałe 2 egzemplarze są w Starostwie).

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-10-2014

W dniu 29.09.2014r Zarząd Stowarzyszenia złożył pismo do Starosty Piaseczyńskiego – Jana Dąbka, pod którym część dzierżawców podpisała się. Pismo to było wnioskiem o dokonanie w § 2 aneksu do umowy dzierżawy korekty zapisu dotyczącego § 9 ust.2., by uzyskał brzmienie takie samo, jakie jest w umowie dzierżawy obowiązującej od 01.06.2004r.
W pisemnej odpowiedzi podpisanej przez Starostę Piaseczyńskiego otrzymaliśmy stwierdzenie, że w aneksie jest zmiana w § 2 w zakresie trwania umowy, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego (z dnia 15 maja 2014r.) oraz stwierdzenie, że zapis tego paragrafu w aneksie nie zawiera żadnych merytorycznych zmian co do treści przedstawionej w złożonym wniosku (we wniosku był podany identyczny zapis jaki jest w 10-letniej umowie dzierżawy obowiązującej od 01.06.2004r.). Z otrzymanej odpowiedzi wynika  zatem, że zapis § 9 ust.2 w aneksie i umowie pokrywają się.

W tym samym piśmie Starosta Piaseczyński deklaruje, że po zatwierdzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , jeśli zostanie złożony przez dzierżawców stosowny wniosek, to gotów jest wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-09-2014

Osoby, które nie będą mogły być obecne w wyznaczonym dniu do podpisywania aneksu do umowy dzierżawy, tj. 28.09.2014r., mogą podpisać go wcześniej w dniach 22-26.09.2014r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Jak również wszelkie pytania i wątpliwości indywidualne w sprawie aneksu do umowy należy kierować bezpośrednio do Referatu Gospodarowania Mieniem, tel. (22) 756 61 44.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 28 września 2014r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3, odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania będzie podpisywany ANEKS do umowy dzierżawy zawartej w 2004r. pomiędzy Członkiem Stowarzyszenia a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa. Na zebranie należy obowiązkowo zabrać kserokopię obydwu stron dowodu osobistego (bez kserokopii aneks nie zostanie wydany!). Jeżeli w składanych wnioskach o przedłużenie dzierżawy wpisano więcej niż jedną osobę, wymagane będą kopie dowodu osobistego każdego z wnioskodawców.
Na zebraniu powinni być obecni wszyscy wnioskodawcy.
Ze względu na krótki czas do powiadomienia wszystkich Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwraca się z prośbą o wzajemne przekazywanie ww. informacji wśród Członków Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Wojciech Kanarek

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 24.07.2014r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – Jerzy Pindelski
Starosta Piaseczyński – Jan Dąbek
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Maria Szmidt i Jerzy Michna.

Pan Wojewoda Mazowiecki określił długość przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-letni, zgodnie ze swoim Zarządzeniem z 15 maja 2014r., jak również wyraził zgodę na przedłużenie umowy w formie aneksu, zgodnie z § 6, pkt.1 10-letniej umowy dzierżawy zawartej w dniu 01.06.2004r.
Na zadane pytanie odnośnie przyszłości dzierżawionych działek odpowiedział, że po uchwaleniu przez Miasto i Gminę Góra Kalwaria Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu, wyrazi zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców, jeżeli Starosta Piaseczyński rozpocznie taką procedurę.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 25.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria odbyło się spotkanie w którym udział wzięli:
Wicestarosta Piaseczyński – Marek Gieleciński,
Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie – Elżbieta Piech,
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński,
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra KalwariaMarek Rutowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia w osobach: Wojciech Kanarek, Maria Szmidt, Jerzy Michna, Henryk Hańczuk. Byli również obecni przedstawiciele Stowarzyszenia „Ogród Nagietek”.

Celem spotkania było ustalenie co dalej z działkami dzierżawionymi od Skarbu Państwa położonymi na terenie wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) w sytuacji, kiedy 10-letnia dzierżawa skończyła się 01.06.2014r. oraz pytanie do Burmistrza o termin ostatecznego uchwalenia przez Gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Burmistrz określił termin na grudzień 2014r. Natomiast obecni na spotkaniu przedstawiciele w.w urzędów nie mogli zdecydować na jak długo ma zostać przedłużona umowa dzierżawy czy zgodnie z Zarządzeniem nr 242 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05 2014r. na okres 5-letni czy może zgodnie z wnioskami wysyłanymi do Starosty Piaseczyńskiego przez członków Stowarzyszenia, wyrażającymi chęć przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne 10 lat. Przedmiotem burzliwej dyskusji była też forma umowy. Czy ma zostać zawarta jako nowa umowa, tak jak chcieli urzędnicy, czy też jako aneks do dotychczasowej 10-letniej umowy dzierżawy, tak jak domagali się przedstawiciele obydwu Stowarzyszeń. Wobec braku decyzji, Maria Szmidt zaproponowała, by Starosta Piaseczyński zechciał uzgodnić spotkanie z Wojewodą Mazowieckim z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia, by dokonać ostatecznych rozstrzygnięć w w/w kwestiach.