Nr konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia o zebraniu dzierżawców

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 12-04-2017

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” zawiadamia, że w dniu 14 maja 2017 roku o godz. 11.00, w Kinie „Uciecha” w Górze Kalwarii przy ul. Ks. Sajny 14,  odbędzie się zebranie dzierżawców działek w obrębie Linin II.

Obecność dzierżawców na zebraniu powinna być obowiązkowa, z uwagi na ważne sprawy dotyczące działek do przekazania wszystkim dzierżawcom.

Zarząd zwraca się z prośbą do dzierżawców, o wzajemne przekazywanie sobie informacji o ww. zebraniu wśród dzierżawców działek. 


				

Zarząd Stowarzyszenia wzywa dzierżawców

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 27-08-2016

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” wzywa dzierżawców do wykonania uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia podjętej w kwietniu 2016 r., w przedmiocie udrożnienia szlaków komunikacyjnych (dróg wewnętrznych) znajdujących się w obrębie Linin II czyli na terenie dzierżawionych przez nas działek.
Zarząd uprzejmie przypomina, iż stosownie do podjętej uchwały, każdy Dzierżawca zobligowany jest do zapewnienia bezpiecznego dla osób oraz mienia (szczególnie narażone są samochody) przechodu oraz przejazdu drogą o szerokości 3 m, przy czym szerokość ta winna zostać utrzymana oraz od poziomu drogi do wysokości 3,5 m ponad ten poziom.
Każdy Dzierżawca odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa komunikacyjnego na drodze, stosownie do długości granicy pomiędzy drogą rozumianą jako pas o szerokości co najmniej 3 m, a swoją działką. Zaniechania Dzierżawcy w przedmiotowym zakresie z mocy samego prawa skutkować mogą obciążeniem go odpowiedzialnością odszkodowawczą za każdą szkodę spowodowaną brakiem odpowiedniej przejezdności drogi.
W związku z faktem, iż dochodzi do uszkodzeń zarówno przejeżdżających samochodów jak i samych ogrodzeń, Zarząd wzywa do usunięcia wszelkiej roślinności wystającej poza siatki ogrodzeniowe, tak aby nasze wspólne drogi dojazdowe miały zapewnioną odpowiednią przejezdność.
W razie zaniechania tego obowiązku przez Dzierżawcę, Zarząd w trosce o wspólne dobro i bezpieczeństwo, zmuszony będzie podjąć odpowiednie działania zmierzające do usunięcia istniejących zagrożeń, a kosztami tych działań obarczeni zostaną Dzierżawcy, którzy zaniedbali powyższe obowiązki.

Zarząd stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 22-04-2016

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego  Ryszarda – nr tel. 608 646 615

Zarząd Stowarzyszenia zwraca się z prośbą

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2016

Z uwagi na to, że nie wszyscy dzierżawcy działek dostarczyli dla ułatwienia kontaktu swój adres e-mailowy, dlatego też Zarząd Stowarzyszenia prosi dzierżawców, którzy tego nie zrobili, o przesłanie swojego adresu e-mailowego do Pana Jerzego Michny na adres:
j.michnalinin@ gmail.com

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maju 2017r

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 08-02-2016

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maj  2017r
Pozostało 3 dzierżawców z zaległością z poprzednich lat – 48; 103; 147.
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni po 4,50 zł za miesiąc – nie opłacili 50 KW w miesiącu marcu, kwietniu.
Pamiętaj!  
STYCZEŃ  2017r  -  był terminem opłaty przesyłowej za 2017r – 48,00 zł.
Nie opłaciło 20 dzierżawców = 14,60%
MARZEC  2017r  - był terminem opłaty składki członkowskiej  - 50,00 zł.
Nie opłaciło 30 dzierżawców = 20,27%
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Termin płatności do 25.05.2017r.  
maj 2017

 

 


 


Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

Dnia 04.01.2016 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
nowy Wojewoda Mazowiecki – Zdzisław Sipiera
Starosta Piaseczyński – Wojciech Jerzy Ołdakowski
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia:
prezes – Grażyna Kubisz
skarbnik – Jerzy Michna
członek – Maria Szmidt
Pan Wojewoda został wprowadzony w temat dzierżawionych działek na terenie Linin II oraz poinformowany o uchwaleniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Przypomniano, że chodzi nam o wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców. Wojewoda z przychylnością odniósł się do sprawy. Omówiono kroki jakie należy w związku z tym podjąć ze strony Stowarzyszenia, Starostwa, aż do akceptacji ze strony Wojewody.
Będziemy więc występować do urzędów z odpowiednimi pismami i czekać na realizację ustaleń.

Aktualny Zarząd Stowarzyszenia stanowią

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-02-2016

DLA PRZYPOMNIENIA

Dnia 15 listopada 2015 r. Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” na podstawie Uchwały nr 33 powołało nowy Zarząd.

Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
Prezes Zarządu – Kubisz Grażyna
Wiceprezes – Zawadzki Edward
Skarbnik – Michna Jerzy
Sekretarz – Haska Anna
Członkowie: Szmidt Maria, Kanarek Wojciech, Królak Andrzej, Oliszewski Ryszard

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Hańczuk Henryk
Członkowie – Jarzynka Stanisław, Długosz Adam

W skład Komisji Rozjemczej weszli:
Przewodniczący – Kęsik Jan
Członkowie – Kubisz Piotr, Szynaka Piotr

Nowo wybranym GRATULUJEMY i ŻYCZYMY owocnej społecznej pracy!

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 01-01-2016

W dniu 28 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, poz. 11666 został nareszcie opublikowany Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II. Wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 29-11-2015

Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Linin II uchwalony

Dnia 28 października 2015 r. Uchwałą nr XX/144/2015 Rady Miejskiej Góry Kalwarii został uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plan w części dotyczącej dzierżawionych działek. 
Jest to bardzo dobra informacja dla dzierżawców. Teraz pozostaje oczekiwanie na opublikowania MPZP w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.