Zaległości za energie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-11-2014

 

 

Do zapłacenia listopad 2014

Pamiętaj!

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!
Banki i poczta często opóźniają płatności.

Wymienieni za sierpień, wrzesień, październik są obciążeni odsetkami 4,50 zł za każdy miesiąc.

Termin płatności do 25.11.2014r.

Obraz1

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-10-2014

OSOBY, które UMIEŚCIŁY ZASTRZEŻENIE ODNOŚNIE BRZMIENIA § 2 w ANEKSIE DO UMOWY DZIERŻAWY
powinny w dniach 01-10.10.2014r. w godz. 8.00 – 16.00 zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, do Referatu Gospodarowania Mieniem, pokój 118, celem podpisania na nowo aneksu do umowy dzierżawy. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty i egzemplarz podpisanego aneksu z wniesionym zastrzeżeniem § 2 (pozostałe 2 egzemplarze są w Starostwie).

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-10-2014

W dniu 29.09.2014r Zarząd Stowarzyszenia złożył pismo do Starosty Piaseczyńskiego – Jana Dąbka, pod którym część dzierżawców podpisała się. Pismo to było wnioskiem o dokonanie w § 2 aneksu do umowy dzierżawy korekty zapisu dotyczącego § 9 ust.2., by uzyskał brzmienie takie samo, jakie jest w umowie dzierżawy obowiązującej od 01.06.2004r.
W pisemnej odpowiedzi podpisanej przez Starostę Piaseczyńskiego otrzymaliśmy stwierdzenie, że w aneksie jest zmiana w § 2 w zakresie trwania umowy, zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego (z dnia 15 maja 2014r.) oraz stwierdzenie, że zapis tego paragrafu w aneksie nie zawiera żadnych merytorycznych zmian co do treści przedstawionej w złożonym wniosku (we wniosku był podany identyczny zapis jaki jest w 10-letniej umowie dzierżawy obowiązującej od 01.06.2004r.). Z otrzymanej odpowiedzi wynika  zatem, że zapis § 9 ust.2 w aneksie i umowie pokrywają się.

W tym samym piśmie Starosta Piaseczyński deklaruje, że po zatwierdzeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , jeśli zostanie złożony przez dzierżawców stosowny wniosek, to gotów jest wystąpić do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na sprzedaż działek w trybie bezprzetargowym.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 16-09-2014

Osoby, które nie będą mogły być obecne w wyznaczonym dniu do podpisywania aneksu do umowy dzierżawy, tj. 28.09.2014r., mogą podpisać go wcześniej w dniach 22-26.09.2014r. w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu. Jak również wszelkie pytania i wątpliwości indywidualne w sprawie aneksu do umowy należy kierować bezpośrednio do Referatu Gospodarowania Mieniem, tel. (22) 756 61 44.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 28 września 2014r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3, odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania będzie podpisywany ANEKS do umowy dzierżawy zawartej w 2004r. pomiędzy Członkiem Stowarzyszenia a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa. Na zebranie należy obowiązkowo zabrać kserokopię obydwu stron dowodu osobistego (bez kserokopii aneks nie zostanie wydany!). Jeżeli w składanych wnioskach o przedłużenie dzierżawy wpisano więcej niż jedną osobę, wymagane będą kopie dowodu osobistego każdego z wnioskodawców.
Na zebraniu powinni być obecni wszyscy wnioskodawcy.
Ze względu na krótki czas do powiadomienia wszystkich Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwraca się z prośbą o wzajemne przekazywanie ww. informacji wśród Członków Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Wojciech Kanarek

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 24.07.2014r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – Jerzy Pindelski
Starosta Piaseczyński – Jan Dąbek
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Maria Szmidt i Jerzy Michna.

Pan Wojewoda Mazowiecki określił długość przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-letni, zgodnie ze swoim Zarządzeniem z 15 maja 2014r., jak również wyraził zgodę na przedłużenie umowy w formie aneksu, zgodnie z § 6, pkt.1 10-letniej umowy dzierżawy zawartej w dniu 01.06.2004r.
Na zadane pytanie odnośnie przyszłości dzierżawionych działek odpowiedział, że po uchwaleniu przez Miasto i Gminę Góra Kalwaria Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu, wyrazi zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców, jeżeli Starosta Piaseczyński rozpocznie taką procedurę.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 25.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria odbyło się spotkanie w którym udział wzięli:
Wicestarosta Piaseczyński – Marek Gieleciński,
Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie – Elżbieta Piech,
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński,
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra KalwariaMarek Rutowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia w osobach: Wojciech Kanarek, Maria Szmidt, Jerzy Michna, Henryk Hańczuk. Byli również obecni przedstawiciele Stowarzyszenia „Ogród Nagietek”.

Celem spotkania było ustalenie co dalej z działkami dzierżawionymi od Skarbu Państwa położonymi na terenie wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) w sytuacji, kiedy 10-letnia dzierżawa skończyła się 01.06.2014r. oraz pytanie do Burmistrza o termin ostatecznego uchwalenia przez Gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Burmistrz określił termin na grudzień 2014r. Natomiast obecni na spotkaniu przedstawiciele w.w urzędów nie mogli zdecydować na jak długo ma zostać przedłużona umowa dzierżawy czy zgodnie z Zarządzeniem nr 242 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05 2014r. na okres 5-letni czy może zgodnie z wnioskami wysyłanymi do Starosty Piaseczyńskiego przez członków Stowarzyszenia, wyrażającymi chęć przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne 10 lat. Przedmiotem burzliwej dyskusji była też forma umowy. Czy ma zostać zawarta jako nowa umowa, tak jak chcieli urzędnicy, czy też jako aneks do dotychczasowej 10-letniej umowy dzierżawy, tak jak domagali się przedstawiciele obydwu Stowarzyszeń. Wobec braku decyzji, Maria Szmidt zaproponowała, by Starosta Piaseczyński zechciał uzgodnić spotkanie z Wojewodą Mazowieckim z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia, by dokonać ostatecznych rozstrzygnięć w w/w kwestiach.

 

PRZESYŁ ENERGII

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-06-2014

 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH      KLIKNIJ ⇒     Przesył energii

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 23.03.2014 r. Podjęte Uchwały

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-06-2014

Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd.
Prezesem pozostał na kolejną kadencję Wojciech Kanarek.
Zastępca prezesa – Grażyna Kubisz
Skarbnikiem nadal Jerzy Michna.
Sekretarz – Alicja Kwiryng
Zostali również wybrani członkowie Zarządu, którymi są:
Maria Szmidt, Danuta Borys, Hanna Rocławska i Edward Zawadzki.

Została również wybrana Komisja Rewizyjna w skład której weszli:
Henryk Hańczuk i Stanisław Jarzynka

oraz Komisja Rozjemcza w składzie: Andrzej Kapustka, Jan Kowalik i Piotr Kubisz.

 

Uchwała nr 1/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

udzielić absolutorium Zarządowi za 2012 i 2013 rok.

Głosowanie za uchwałą; tak 60 głosów nie 0 wstrzymujący 3

Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014

1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk

2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 2/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
powołać Zarząd Stowarzyszenia w składzie – Wojciech Kanarek, Grażyna Kubisz , Alicja Kwiryng , Jerzy Michna , Maria Szmidt, Danuta Borys, Hanna Rocławska, Zawadzki Edward.

Głosowanie za uchwałą; tak 61 głosów nie 0 wstrzymujący 1
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk

2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 3/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
powołać Komisję Rozjemczą w składzie; Andrzej Kapustka , Jan Kowalik , Piotr Kubisz.

Głosowanie za uchwałą; tak 63 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 4/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
powołać Komisję Rewizyjną w składzie: Henryk Hańczuk, Stanisław Jarzynka , Grzegorz Racławski .

Głosowanie za uchwałą; tak 64 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski
Uchwała nr 5/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

zlikwidować opłaty na fundusz remontowy.

Głosowanie za uchwałą; tak 43 głosów nie 0 wstrzymujący 1
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 6/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

ustanowić składkę członkowską w wysokości 50zł rocznie począwszy od 2014 roku.

Głosowanie za uchwałą; tak 41 głosów nie 0 wstrzymujący 2
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 7/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
obniżyć stawkę za 1 kW do 0,70 zł od 01.04.2014 roku .

Głosowanie za uchwałą; tak 43 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 8/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

wprowadzić odsetki w wysokości 4,50 zł za nie opłacenie 50 kW w rozliczeniu miesięcznym.

Głosowanie za uchwałą; tak 31 głosów nie 2 wstrzymujący 10
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 9/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

wprowadzić obligatoryjne terminy opłat za przesył energii do 31 stycznia oraz składki członkowskiej do 30 kwietnia każdego roku.

Głosowanie za uchwałą; tak 42 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 10/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:

wyjaśnić przez Komisję Rozjemczą nowego Zarządu przerwanie robót przy bramie VI Alei .

Głosowanie za uchwałą; tak 31 głosów nie 10 wstrzymujący 2
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 11/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
zdjąć licznik prądu przy braku opłaty do 30 czerwca za przesył energii.

Głosowanie za uchwałą; tak 41 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 12/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
utrzymać przejezdność dróg pomiędzy działkami po przez wycięcie gałęzi drzew do wysokości 3,5 m wzdłuż własnej działki. Zabieg wykonać do 25 maja.
Po terminie zabieg zostanie wykonany przez konserwatora za opłatą.

Głosowanie za uchwałą; tak 36 głosów nie 2 wstrzymujący 3
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 13/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
odłączyć prąd z powodu brak wpłaty za energię w wysokości 300 zł .

Głosowanie za uchwałą; tak 41 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 14/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
obciążyć dysponentów działek za zaległe opłaty składek członkowskich, funduszu remontowego i konserwację w/g raportu Komisji Rewizyjnej.

Głosowanie za uchwałą; tak 41 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 15/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
dokonać montażu dwóch bram, zakupu dwóch tablic informacyjnych dla terenu działek w/g możliwości finansowych.

Głosowanie za uchwałą; tak 36 głosów nie 4 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 16/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” postanowiło:
upoważnić Zarząd do zaktualizowania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.

Głosowanie za uchwałą; tak 38 głosów nie 0 wstrzymujący 0
Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Uchwała nr 17/2014

Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
„Wspólnota Rzeki Czarnej”
z dnia 23.03.2014 r.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” ustaliło:

w pierwszej kolejności naliczać zaległości i składkę, a pozostające środki z wpłaty doliczać do energii elektrycznej.

Głosowanie za uchwałą; tak 60 głosów nie 0 wstrzymujący 3

Za zgodność;
Komisja Uchwał i Wniosków Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2014
1. Przewodniczący Komisji Grzegorz Bakalarczyk
2. Członek Komisji Grzegorz Racławski

Informacja ogólna

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-05-2014

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zaległości dotyczące płatności, które Państwo otrzymali a szczególnie za zużycie energii
elektrycznej powinno być zapłacone na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Nie zapłacenie tej kwoty za zużyty prąd skutkuje zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłączeniem dostawy prądu. Ponowne przyłączenie do sieci elektrycznej nastąpi za zgodą Zarządu na pisemny wniosek
zainteresowanego i przedstawieniu dowodu wpłaty kary w wysokości 500 zł na konto Stowarzyszenia / jest to zgodne z Uchwałą Walnego Zgromadzenia / , po wcześniejszym opłaceniu należności wynikających z zużycia energii elektrycznej.