Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 28 września 2014r. o godzinie 10.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii ul. Kalwaryjska 3, odbędzie się zebranie Członków Stowarzyszenia. W trakcie zebrania będzie podpisywany ANEKS do umowy dzierżawy zawartej w 2004r. pomiędzy Członkiem Stowarzyszenia a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa. Na zebranie należy obowiązkowo zabrać kserokopię obydwu stron dowodu osobistego (bez kserokopii aneks nie zostanie wydany!). Jeżeli w składanych wnioskach o przedłużenie dzierżawy wpisano więcej niż jedną osobę, wymagane będą kopie dowodu osobistego każdego z wnioskodawców.
Na zebraniu powinni być obecni wszyscy wnioskodawcy.
Ze względu na krótki czas do powiadomienia wszystkich Członków Stowarzyszenia, Zarząd zwraca się z prośbą o wzajemne przekazywanie ww. informacji wśród Członków Stowarzyszenia.
Prezes Stowarzyszenia
Wojciech Kanarek

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 24.07.2014r. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
Wojewoda Mazowiecki – Jacek Kozłowski
Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości – Jerzy Pindelski
Starosta Piaseczyński – Jan Dąbek
oraz przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia: Maria Szmidt i Jerzy Michna.

Pan Wojewoda Mazowiecki określił długość przedłużenia umowy dzierżawy na okres 5-letni, zgodnie ze swoim Zarządzeniem z 15 maja 2014r., jak również wyraził zgodę na przedłużenie umowy w formie aneksu, zgodnie z § 6, pkt.1 10-letniej umowy dzierżawy zawartej w dniu 01.06.2004r.
Na zadane pytanie odnośnie przyszłości dzierżawionych działek odpowiedział, że po uchwaleniu przez Miasto i Gminę Góra Kalwaria Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu, wyrazi zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym ww. działek na rzecz dzierżawców, jeżeli Starosta Piaseczyński rozpocznie taką procedurę.

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 10-09-2014

W dniu 25.06.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria odbyło się spotkanie w którym udział wzięli:
Wicestarosta Piaseczyński – Marek Gieleciński,
Kierownik Referatu Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie – Elżbieta Piech,
Burmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Dariusz Zieliński,
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra KalwariaMarek Rutowicz oraz przedstawiciele Stowarzyszenia w osobach: Wojciech Kanarek, Maria Szmidt, Jerzy Michna, Henryk Hańczuk. Byli również obecni przedstawiciele Stowarzyszenia „Ogród Nagietek”.

Celem spotkania było ustalenie co dalej z działkami dzierżawionymi od Skarbu Państwa położonymi na terenie wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II) w sytuacji, kiedy 10-letnia dzierżawa skończyła się 01.06.2014r. oraz pytanie do Burmistrza o termin ostatecznego uchwalenia przez Gminę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Burmistrz określił termin na grudzień 2014r. Natomiast obecni na spotkaniu przedstawiciele w.w urzędów nie mogli zdecydować na jak długo ma zostać przedłużona umowa dzierżawy czy zgodnie z Zarządzeniem nr 242 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15.05 2014r. na okres 5-letni czy może zgodnie z wnioskami wysyłanymi do Starosty Piaseczyńskiego przez członków Stowarzyszenia, wyrażającymi chęć przedłużenia umowy dzierżawy na kolejne 10 lat. Przedmiotem burzliwej dyskusji była też forma umowy. Czy ma zostać zawarta jako nowa umowa, tak jak chcieli urzędnicy, czy też jako aneks do dotychczasowej 10-letniej umowy dzierżawy, tak jak domagali się przedstawiciele obydwu Stowarzyszeń. Wobec braku decyzji, Maria Szmidt zaproponowała, by Starosta Piaseczyński zechciał uzgodnić spotkanie z Wojewodą Mazowieckim z udziałem przedstawicieli Stowarzyszenia, by dokonać ostatecznych rozstrzygnięć w w/w kwestiach.

 

PRZESYŁ ENERGII

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-06-2014

 INFORMACJA O ZALEGŁOŚCIACH      KLIKNIJ ⇒     Przesył energii

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia – 23.03.2014 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-06-2014

Podczas Walnego Zgromadzenia członkowie Stowarzyszenia wybrali nowy Zarząd.
Prezesem pozostał na kolejną kadencję Wojciech Kanarek.
Zastępca prezesa – Grażyna Kubisz
Skarbnikiem nadal Jerzy Michna.
Sekretarz – Alicja Kwiryng
Zostali również wybrani członkowie Zarządu, którymi są:
Maria Szmidt, Danuta Borys, Hanna Rocławska i Edward Zawadzki.

Została również wybrana Komisja Rewizyjna w skład której weszli:
Henryk Hańczuk i Stanisław Jarzynka

oraz Komisja Rozjemcza w składzie: Andrzej Kapustka, Jan Kowalik i Piotr Kubisz.

 

Informacja ogólna

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 06-05-2014

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że zaległości dotyczące płatności, które Państwo otrzymali a szczególnie za zużycie energii
elektrycznej powinno być zapłacone na konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Nie zapłacenie tej kwoty za zużyty prąd skutkuje zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia wyłączeniem dostawy prądu. Ponowne przyłączenie do sieci elektrycznej nastąpi za zgodą Zarządu na pisemny wniosek
zainteresowanego i przedstawieniu dowodu wpłaty kary w wysokości 500 zł na konto Stowarzyszenia / jest to zgodne z Uchwałą Walnego Zgromadzenia / , po wcześniejszym opłaceniu należności wynikających z zużycia energii elektrycznej.

STUDIUM GÓRA KALWARIA

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 04-04-2014

Studium G-K

Informacja dla Członków Stowarzyszenia !!!

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 25-03-2014

Inf. Starostwo 2014

Ważne!! – nowe zasady rozliczania za energie

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 26-01-2014

Składową dostawy energii  nazywamy    –    „ABONAMENT”

Składa się na nią: ( w dniu 01.01.2014r)

  • Opłata abonamentowa        – 0,95 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
  • Opłata stała za przesył         – 2,14 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
  • Opłata przejściowa               – 1,13 zł  ( tyle nalicza elektrownia)
  •                                   Razem = 4,22 zł
  •  4,22 zł x 23% Stawka Vat  = 5,19 zł

Każdy odbiorca ponosi taką opłatę za dostarczanie energii elektrycznej.

STOWARZYSZENIE uchwałą nr 5 z dnia 16.06.2013r ustaliło stawkę całościową na 4,00 zł

Jednocześnie obniża się stawkę za energię o następne 5 gr.

 Obecna stawka od dnia 01.04.2014 wynosi za 1 kw = 0,70 gr

Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną”

Uchwała nr. 5  z dnia 16.06.2013 r.

Walnego Zebrania Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” postanowiło;  przyjąć opłatę w wysokości 4 zł miesięcznie o łącznej opłacie rocznej 48 zł za składową opłaty dotyczącą „dostawę energii „. Uchwała obowiązuje  od 01.01.2014r  płatność wynikająca z uchwały jest obowiązująca w styczniu każdego roku  obrachunkowego

Głosowanie za uchwałą;  tak 28 głosów  nie 3 wstrzymujący  7

Za zgodność 

Wojciech Kanarek             Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Jerzy Michna                     Członek Zarządu Stowarzyszenia

Marianna Chibowska      Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grzegorz Bakalarczyk      Członek Zarządu Stowarzyszenia

Grażyna Kubisz                 Członek Zarządu Stowarzyszenia

Stefan Piechciński           Członek Zarządu Stowarzyszenia

Jerzy Chłopecki                Członek Zarządu Stowarzyszenia

Jan Kęsik                            Członek Zarządu Stowarzyszenia

 

 

WAŻNE !!! DOTYCZY DZIERŻAWY

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 05-12-2013

 

Zwracamy Państwu uwagę, że dobiega koniec dzierżawy nieruchomości położonej w Linin II na okres 10 lat tj od 01.06.2004 do 01.06.2014 r., którą Skarb państwa reprezentowany przez Starostę Piaseczyńskiego wydzierżawił. Każdy zainteresowany osobiście powinien złożyć wniosek do Starosty Piaseczyńskiego w termonie do dnia 31.12.2013 r. o wykup lub dalszą dzierżawę nieruchomości. 

Podajemy Państwu poniżej wzór pisma.                                                                             

 Wzór umowy dzierżawy