Nr. konta

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-06-2015

konto ”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr. 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 15-08-2015

NARESZCIE! Jest obwieszczenie o wyłożeniu projektu MPZP dla obrębu Linin II

Nadeszła pozytywna odpowiedź Ministra Środowiska odnośnie przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne dotyczących obszaru ogródków działkowych „Nagietek”. Tym samym zakończyła się procedura i na stronie internetowe bip.gorakalwaria.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne, można znaleźć i przeczytać, że dnia 13.08.2015 r. ukazało się OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie projektu planu oraz prognozy nastąpi w dniach od 21 sierpnia 2015 r. do 18 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, ul. 3-goMaja 10, pokój nr 216, w godzinach pracy Urzędu.

Dzierżawców działek prosimy o wgląd w projekt MPZP i zapoznanie się z opisem prognozy oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 września 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Góry Kalwarii, pokój nr 112, od godz. 16.00.

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie MPZP, może wnieść uwagi na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Uwagi można zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 października 2015 r.

Do zapłacenia za energię elektryczną – wrzesień 2015 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 11-08-2015

 

 

Do zapłacenia wrzesień 2015r

Obraz wrzesień

Pamiętaj!
Marzec był terminem opłat składki członkowskiej – 50,00 zł.
12 działkowców nie opłaciło składki członkowskiej = 8,16%
Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.
Wymienieni za  lipiec, sierpień
 są obciążeni odsetkami 4,50 zł za każdy miesiąc.
Termin płatności do 25.09.2015r.
Działkowcy którzy nie posiadają na budynkach – numeracji niebieskiej – nadanej przez Urząd Gminy.
Proszeni są o umieszczenie tej numeracji na budynkach w widocznym miejscu do końca roku2015.
Po tym terminie Zarząd zgłosi brak numeru do Urzędu Gminy.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 03-08-2015

Jeszcze trzeba czekać na wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II)!

Niestety, to był przedwczesny optymizm, że już została zakończona procedura przed wyłożeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla obrębu Linin II. Jeszcze jeden organ ma się ostatecznie wypowiedzieć w zakresie przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne dotyczących obszaru ogródków działkowych „Nagietek”, tj. Minister Środowiska. Pozostaje nam czekanie na odpowiedź.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 17-07-2015

Jest szansa na wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II)!

Dnia 06.07.2015 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego przesłał pismo do Ministra Środowiska, w którym pozytywnie opiniuje wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii w zakresie przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne dotyczących obszaru ogródków działkowych „Nagietek”, w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. O ochronie gruntów rolnych i leśnych. Wcześniej wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
Z rozmowy przeprowadzonej w dniu 10.07.2015 r. przez członka Zarządu Panią Marię Szmidt z Panią Katarzyną Jaranowską-Bielawską – Kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii wynika, że uzyskanie w/w pozytywnej opinii było ostatnim niezbędnym krokiem do wyłożenia projektu MPZP. Teraz więc pozostaje oczekiwanie na jego wyłożenie do wglądu przez dzierżawców działek!

Uchwały Walnego Zebrania Stowarzyszenia

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 24-02-2015

Uchwała nr 1/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powierzyć dokonanie audytu finansowego za lata 2008 – 2011 Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uchwała nr 2/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
w sprawie archiwizowania dokumentów księgowych Stowarzyszenia :
Przez dokumenty archiwalne rozumie się:
-Wyciągi bankowe, faktury, paragony, rachunki uproszczone, nośniki danych na których są
 zapisane operacje księgowe, księgi rachunkowe i inne dokumenty papierowe posiadające status
 dokumentu księgowego.
- Do archiwum dokumenty należy przekazać w terminie do 31 stycznia każdego roku za rok ubiegły.
- Za przekazanie dokumentów odpowiedzialny jest Skarbnik Stowarzyszenia.
- Dokumenty należy ułożyć chronologicznie.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powierzyć prowadzenie archiwum Stowarzyszenia Komisji Rewizyjnej.
Miejsce przechowywania dokumentów jest adres zamieszkania Pana Henryk HAŃCZUK.

Uchwała nr 3 / 2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
w sprawie odwołania Członka Zarządu Stowarzyszenia w związku ze złożoną rezygnacją.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Odwołać Pana Zdzisława SZCZUR ze stanowiska Członka Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”.

Uchwała nr 4/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Ustalić, że w przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej działki na terenie 
ogrodów działkowych będzie nadany jeden numer ewidencyjny do celów statystycznych .

Uchwała nr 5/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Uchwalić, ze opłata stała za dostarczanie energii elektrycznej wynosi 4,00 zł miesięcznie .
- Opłatę uiszcza się z góry w łącznej kwocie 48,00 zł w terminie do 31 stycznia każdego roku.

Uchwała nr 6/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać Panią Grażynę KUBISZ na Członka Zarządu Stowarzyszenia „ Wspólnota Rzeki Czarnej” .

Uchwała nr 7/2013
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 16.06.2013 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać Komisję Rozjemczą w składzie : Andrzej KAPUSTKA, Andrzej RABSZTYN, Piotr SZYNAKA .

Uchwała nr 1/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Udzielić absolutorium Zarządowi za 2012 i 2013 rok.

Uchwała nr 2/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać Zarząd Stowarzyszenia w składzie - Wojciech Kanarek, Grażyna Kubisz ,
 Alicja Kwiryng , Jerzy Michna , Maria Szmidt, Danuta Borys, Hanna Rocławska, Zawadzki Edward.

Uchwała nr 3 / 2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać Komisję Rozjemczą w składzie; Andrzej Kapustka , Jan Kowalik , Piotr Kubisz.
Uchwała nr 4/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać Komisję Rewizyjną w składzie: Henryk Hańczuk, Stanisław Jarzynka , Grzegorz Rocławski .

Uchwała nr 5/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Zlikwidować opłaty na fundusz remontowy.

Uchwała nr 6/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Ustanowić składkę członkowską w wysokości 50zł rocznie począwszy od 2014 roku.

Uchwała nr 7/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Obniżyć stawkę za 1 kW do 0,70 zł od 01.04.2014 roku .

Uchwała nr 8/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Wprowadzić odsetki w wysokości 4,50 zł za nie opłacenie 50 kW w rozliczeniu miesięcznym.

Uchwała nr 9/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Wprowadzić obligatoryjne terminy opłat za przesył energii do 31 stycznia oraz składki
 członkowskiej do 30 kwietnia każdego roku
Uchwała nr 10/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Wyjaśnić przez Komisję Rozjemczą nowego Zarządu przerwanie robót przy bramie VI Alei .
Uchwała nr 11 / 2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Zdjąć licznik prądu przy braku opłaty do 30 czerwca za przesył energii.
Uchwała nr 12/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Utrzymać przejezdność dróg pomiędzy działkami po przez wycięcie gałęzi drzew do
 wysokości 3,5 m wzdłuż własnej działki. Zabieg wykonać do 25 maja.
Po terminie zabieg zostanie wykonany przez konserwatora za opłatą.
Uchwała nr 13/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Odłączyć prąd z powodu brak wpłaty za energię w wysokości 300 zł .
Uchwała nr 14/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Obciążyć dysponentów działek za zaległe opłaty składek członkowskich, funduszu remontowego
 i konserwację w/g raportu Komisji Rewizyjnej.
Uchwała nr 15/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Dokonać montażu dwóch bram, zakupu dwóch tablic informacyjnych dla terenu działek w/g możliwości finansowych.
Uchwała nr 16/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Upoważnić Zarząd do zaktualizowania Statutu i Regulaminu Stowarzyszenia.
Uchwała nr 17/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 23.03.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej" ustaliło:
W pierwszej kolejności naliczać zaległości i składkę, a pozostające środki z wpłaty doliczać do energii elektrycznej.

Uchwała nr 18/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać:
Panią Hannę Rocławską
Pana Stefana Strycharczuk
w skład komisji uchwał i wniosków.

Uchwała nr 19/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Powołać:
Pana Adam Długosz
w skład komisji rewizyjnej.

Uchwała nr 20/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Usunąć z członkostwa Stowarzyszenia za nie opłacanie składek organizacyjnych i innych 
ustalonych przez Walne Zgromadzenie.

Uchwała nr 21/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Obciążyć działki nr 19 i 30 podwójną opłatą za przesył energii w 2014r.

Uchwała nr 22/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
W przypadku samowolnego zerwania plomb z puszek energetycznych lub samowolnej wymiany 
licznika bez zgody Zarządu, członek Stowarzyszenia poniesie koszty w wysokości 100 złotych.

Uchwała – „ODRZUCONA”
Uchwała nr 23/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Wyegzekwować jednorazową wpłatę w wysokości 200,00 zł za licznik siłowy jeżeli Członek 
Stowarzyszenia nie posiada pisemnej zgody Zarządu.

Uchwała nr 24/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Obciążyć kosztem ponownego podłączenia do sieci energetycznej w wysokości 500,00 zł za zgodą Zarządu.

Uchwała nr 25/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11:00 w miejscu ustalonym przez Prezesa,
w posiedzeniu mają uczestniczyć przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rozjemczej,
w posiedzeniach Zarządu ma prawo uczestniczyć każdy członek Stowarzyszenia.

Uchwała nr 26/2014
Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
"Wspólnota Rzeki Czarnej"
z dnia 28.09.2014 r.
Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia "Wspólnota Rzeki Czarnej" postanowiło:
Wprowadzić opłatę stałą za przesył energii elektrycznej od ilości liczników na działce z dniem 01.01.2015r.


Rozliczenie energii za 2014 r.

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-01-2015

energia (2)

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-12-2014

Dnia 03.09.2014r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli:
Wiceburmistrz Miasta i Gminy Góra Kalwaria – Marek Rutowicz
Architekt z Biura Projektowego
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego – Katarzyna Jaranowska-Bielawska
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”:
Prezes Zarządu – Wojciech Kanarek
Wiceprezes – Kubisz Grażyna
Skarbnik – Jerzy Michna
Członek Komisji Rewizyjnej – Henryk Hańczuk
Przedstawiciele Stowarzyszenia „Ogród Nagietek”:
Prezes Zarządu – Zbigniew Stachowiak i wiceprezes.

Podczas tego spotkania architekt – projektant, przedstawił projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). Po czym uczestnicy spotkania wnosili uwagi do tego projektu planu. Zgodnie z obietnicą projektanta planu wszystkie te uwagi, które zostały na tym spotkaniu szczegółowo omówione, miały zostać uwzględnione i projekt miał zostać poprawiony.
NIESTETY TAK SIĘ NIE STAŁO!
Projekt MPZP, który wrócił z powrotem, zawierał wprawdzie część uzgodnionych podczas spotkania uwag, ale oprócz tego pojawiło się SZEREG innych, dodatkowych naniesień, których wcześniej NIE BYŁO w przedstawionym projekcie planu, a które bezwzględnie zdaniem Zarządu wymagają SPROSTOWANIA!
Stąd też Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” złożył z końcem października 2014r. pismo do Burmistrza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii, w którym wymienia uwagi jakie ma do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i które chciałby, żeby zostały uwzględnione poprzez naniesienie na nim poprawek. Aktualnie oczekujemy na odpowiedź na nasze pismo. Po jej otrzymaniu poinformujemy na stronie.
Jak wynika z powyższego, deklarowany przez Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii termin uchwalenia MPZP dla terenu Linin II legł w gruzach!
Kiedy zostanie wyłożony projekt tego planu do wglądu przez dzierżawców działek, tego nie wiemy! Nie wiemy też czy kolejny projekt planu będzie uwzględniał nasze uwagi i czy … nie pojawią się kolejne, nie uzgodnione zmiany w projekcie!

Na temat tego czy uwagi Zarządu dotyczące projektu planu zostały w nim uwzględnione oraz terminu jego wyłożenia, zainteresowanych tym dzierżawców odsyłamy bezpośrednio do Pani Katarzyny Jaranowskiej-Bielawskiej – Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii oraz Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria Pana Dariusza Zielińskiego.

Zarząd Stowarzyszenia informuje

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 13-12-2014

Dnia 14.08.2014r. Urząd Miasta i Gminy w Górze Kalwarii wystosował do Dyrektora Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie pismo dotyczące przyszłego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) dla fragmentu wsi Aleksandrów i wsi Linin (obręb Linin II). W piśmie tym zostało napisane:
(…) termin zakończenia prac projektowych zaplanowano przed końcem sierpnia br. Po otrzymaniu projektu planu przewidujemy przed końcem sierpnia br. spotkanie robocze z mieszkańcami Linina. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag mieszkańców do przedłożonego projektu planu, projekt planu zostanie przekazany do uzgodnień i opiniowania ze stosownymi instytucjami. Proces uzgadniania dokumentacji trwa minimum 1,5 miesiąca, tj. do około 15 października 2014r. w przypadku uzyskania pozytywnych uzgodnień i opinii planowany termin wyłożenia planu do publicznego wglądu, rozpatrzenia uwag oraz ewentualnej korekty projektu planu, przewiduje się, z zachowaniem ustawowych terminów, orientacyjnie na okres do 15 października do 30 listopada br. Uchwalenie i publikacja planu mogłaby nastąpić w grudniu 2014r. (…)
Pismo podpisał z upoważnienia (urzędującego w byłej i obecnej kadencji) Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria, zastępca Burmistrza Marek Rutowicz.

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia

0

Napisane przez admin | W kategorii Stowarzyszenie | Data 02-10-2014

OSOBY, które UMIEŚCIŁY ZASTRZEŻENIE ODNOŚNIE BRZMIENIA § 2 w ANEKSIE DO UMOWY DZIERŻAWY
powinny w dniach 01-10.10.2014r. w godz. 8.00 – 16.00 zgłosić się do Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, do Referatu Gospodarowania Mieniem, pokój 118, celem podpisania na nowo aneksu do umowy dzierżawy. Należy wziąć ze sobą dowód osobisty i egzemplarz podpisanego aneksu z wniesionym zastrzeżeniem § 2 (pozostałe 2 egzemplarze są w Starostwie).